Algemene voorwaarden trainingen & workshops 

Betaling
De totale training- en/of workshopkosten dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

Annulering
Onder annulering van een training of workshop verstaat YourPlannerz het opheffen van de inschrijving, niet deelnemen aan één van de trainingsdagen (tenzij inhalen mogelijk is op de betreffende training) of het verplaatsen van het startmoment van de training, door de deelnemer of de onderwijsinstelling waar hij of zij werkzaam is.

YourPlannerz hanteert de volgende annuleringsregeling:

 • Tot 20 werkdagen vóór aanvang van de eerste trainingsdag kun je zonder kosten schriftelijk (per e-mail aan info@yourplannerz.nl) annuleren.
 • Bij annulering gelijk aan of korter dan 20 werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 50% van de trainingsprijs in rekening gebracht.
 • Bij annulering gelijk aan of korter dan 10 werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 100% van de trainingsprijs in rekening gebracht.

Deze annuleringsregeling vervalt wanneer jouw organisatie ervoor zorgt dat een andere medewerker aan de training deelneemt. Als onverhoopt vanuit YourPlannerz een training niet kan plaatsvinden, worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht en wordt er gezocht naar een passend alternatief.

Afhandeling vragen
Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de inhoud van de training/ workshop worden binnen 5 werkdagen beantwoord.

Brieven die een langere verwerkingstijd vragen zullen binnen 5 werkdagen beantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een uitvoerig antwoord verwacht kan worden.

Inhalen gemiste trainingsdagen
Mocht er tijdens een training of workshop onverhoopt een trainingsdag gemist worden (niet zijnde de eerste trainingsdag), kan er contact worden opgenomen met YourPlannerz voor een passend alternatief. Deze kunnen alleen binnen zes maanden worden ingehaald.

Bedenktijd
Gedurende veertien werkdagen na inschrijving van één van de opleidingen heb je het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Klachtenprocedure

 1. YourPlannerz vindt het uiterst belangrijk tevreden klanten te houden. Indien door de klant bij de uitvoering van de opdracht/ training tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de klant verzocht de klacht, voorzien van argumenten, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opdracht/ training, in te dienen via
 2. De ontvangst van de klacht wordt door YourPlannerz binnen één week schriftelijk bevestigd aan de indiener.
 3. De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van YourPlannerz.
 4. De directie van YourPlannerz zal binnen drie weken na ontvangst, een adequate reactie geven. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen stellen we u op de hoogte van het uitstel.
 5. Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen de klant en YourPlannerz, kan de klant zich wenden tot een onafhankelijke derde welke in onderling overleg op kosten van YourPlannerz wordt gekozen.
 6. Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend; eventuele consequenties worden snel afgehandeld.

Algemene uitgangspunten bij klachten

 • YourPlannerz houdt in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht en zal de klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in behandeling nemen.
 • YourPlannerz neemt alleen klachten in behandeling die zijn voorzien van een naam en (email)adres en de datum van de melding.
 • YourPlannerz verstuurt een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de ingediende klacht, evenals van de eventuele maatregelen die YourPlannerz naar aanleiding van de bevindingen heeft ondernomen of zal ondernemen.
 • Klachten worden tot minstens 1 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

 

Gebruik gegevens
YourPlannerz respecteert de privacy van alle deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Bij een aanmelding voor een van onze diensten vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld om per mail te voorzien van informatie die nodig is voor een workshop of training).

YourPlannerz garandeert dat persoonlijke informatie die wordt verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden wordt verstrekt.

 

Contact
Voor vragen over deze algemene voorwaarden kan er contact worden opgenomen met:

YourPlannerz B.V.
Park Broekheurne 12
7544NK Enschede
info@yourplannerz.nl