Algemene voorwaarden YourPlannerz B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. YourPlannerz: YourPlannerz B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Park Broekheurne 12, 7544NK te Enschede, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 73391948.
 2. Opdrachtgever: iedere onderwijsorganisatie met wie YourPlannerz een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten, alsook de natuurlijke persoon die deze organisatie in het kader van de Overeenkomst vertegenwoordigt.
 3. Partijen: YourPlannerz en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan YourPlannerz zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 5. Diensten/Dienstverlening: de diensten waartoe YourPlannerz zich in het kader van de Overeenkomst heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld en de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, consultancy en het verzorgen van een Traineeship.
 6. Traineeship: een Overeenkomst tussen Partijen die voor bepaalde tijd wordt aangegaan en in het kader waarvan een Trainee op detacheringsbasis bij de Opdrachtgever werkzaam is en wordt opgeleid tot onderwijsplanner teneinde na afloop van de Overeenkomst bij de Opdrachtgever in dienst te treden als onderwijsplanner. Tijden het Traineeship zal de verloning van de Trainee door YourPlannerz plaatsvinden.
 7. Trainee: een natuurlijke persoon die in het kader van een Traineeship door YourPlannerz aan de Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld en bij de Opdrachtgever wordt opgeleid tot onderwijsplanner.
 8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van YourPlannerz tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere Overeenkomst als zodanig.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte van YourPlannerz. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van YourPlannerz (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van YourPlannerz kan door hem nog worden herroepen tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van YourPlannerz, binden hem niet.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het aanbod van YourPlannerz op de eventueel daartoe door YourPlannerz aangewezen wijze heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van YourPlannerz, komt de Overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij YourPlannerz anders aangeeft.
 4. De natuurlijke persoon die de Overeenkomst namens de Opdrachtgever sluit, verklaart door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is jegens YourPlannerz hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door YourPlannerz voorgeschreven wijze, aan YourPlannerz verstrekt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan YourPlannerz verstrekte informatie. YourPlannerz is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 2. De Opdrachtgever dient YourPlannerz en in een voorkomend geval Trainees steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde bevoegdheden en autorisaties.
 3. Bij het werken door YourPlannerz en/of een Trainee op locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Opdrachtgever zorg voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. YourPlannerz c.q. de Trainee dient op die locatie kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op die locatie aanwezige en in redelijkheid door YourPlannerz c.q. de Trainee gewenste zaken en voorzieningen.
 4. Indien en voor zover werknemers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever, dan wel andere door de Opdrachtgever aangewezen derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van YourPlannerz en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door YourPlannerz mogelijk te maken.
 5. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is YourPlannerz, onverminderd het bepaalde in artikel 8, gerechtigd de eventuele daardoor voor YourPlannerz ontstane extra kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. YourPlannerz is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van consultancydiensten geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden als bedoeld in dit artikel. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan YourPlannerz, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van YourPlannerz, zelf partij bij de Overeenkomst.
 3. Het is mogelijk dat de eventuele derden die YourPlannerz bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. YourPlannerz gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Consultancy

 1. Een Overeenkomst betreffende consultancy wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde looptijd.
 2. Een Overeenkomst betreffende consultancy wordt na verstrijken van de overeengekomen bepaalde looptijd steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen bepaalde looptijd, tenzij de Overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 3. Een Overeenkomst betreffende consultancy eindigt door opzegging per briefpost met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de bepaalde looptijd is verstreken. Indien deze Overeenkomst niet tijdig wordt opgezegd, eindigt deze op de eerstvolgende mogelijke einddatum.

Traineeships

 1. Een Traineeship wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van zes maanden, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. Het Traineeship eindigt door verstrijken van de bepaalde looptijd van rechtswege, waarna de Opdrachtgever de Trainee in dienst kan nemen.
 2. Elke Traineeship eindigt tussentijds van rechtswege op het tijdstip dat YourPlannerz de Trainee niet meer ter beschikking kan stellen aan de Opdrachtgever, doordat de arbeidsovereenkomst tussen YourPlannerz en de Trainee is geëindigd.

ARTIKEL 7. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR TRAINEESHIPS

 1. YourPlannerz is gerechtigd iedere verhoging van de lonen of andere arbeidsvoorwaarden door te berekenen aan de Opdrachtgever en de tarieven dienovereenkomstig te verhogen. YourPlannerz heeft eveneens het recht de tarieven te verhogen in geval van gewijzigde wet- en regelgeving, gewijzigde pensioenverplichtingen en/of wijziging van de sociale lasten.
 2. De Opdrachtgever geldt als werkgever van de Trainee in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. De Opdrachtgever verplicht zich om de Trainee de werkzaamheden te laten uitvoeren conform de eisen bij en krachtens de wet- en regelgeving gesteld. De Opdrachtgever dient voorts zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen en instructies aan de Trainee te geven als redelijkerwijs nodig om te voorkomen dat de Trainee schade lijdt in de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. YourPlannerz is niet aansprakelijkheid voor enige schade, waaronder mede begrepen persoons- en vermogensschade, uit welke hoofde dan ook, waaronder mede begrepen schade die de Trainee dan wel diens rechtsopvolgers, nabestaanden of verzekeraars lijden in verband met de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.
 3. YourPlannerz is jegens de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook en uit welke hoofde dan ook ontstaan, waaronder, doch niet uitsluitend, schade die de Trainee dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden en verzekeraars, lijden in verband met de uitoefening van de werkzaamheden van de Trainee, waaronder tevens begrepen schade ontstaan tijdens werkverkeer en/of tijdens vervoer dat op een lijn is te stellen met vervoer krachtens de arbeids- of opdrachtovereenkomst, alsmede voor schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden dat deze schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en/of goed werkgeverschap niet voor rekening van de Trainee komt.
 4. De Opdrachtgever is gehouden om een adequate verzekering af te sluiten die dekking geeft voor de gevallen waarin de Trainee dan wel diens rechtsopvolgers, nabestaanden of verzekeraars, schade lijden in verband met de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.
 5. YourPlannerz is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de Trainee veroorzaakt aan de Opdrachtgever of derden. De Opdrachtgever vrijwaart YourPlannerz van alle mogelijke aanspraken van derden ter zake. De Opdrachtgever vrijwaart YourPlannerz tevens van aanspraken van de Trainee of derden op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. De Opdrachtgever is gehouden YourPlannerz alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten te vergoeden.
 6. YourPlannerz draagt generlei aansprakelijkheid voor verbintenissen aangegaan door de Trainee die de Opdrachtgever of derden binden.

ARTIKEL 8. | NIET-REGULIERE BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

 1. YourPlannerz kan de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van gewichtige redenen, zoals wanneer YourPlannerz op redelijke grond niet bereid is de Diensten volgens de door de Opdrachtgever gegeven aanwijzingen uit te voeren en de Opdrachtgever YourPlannerz niettemin aan die aanwijzingen houdt, of wanneer YourPlannerz op goede grond het vertrouwen in de Opdrachtgever heeft verloren. Tevens in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het YourPlannerz vrij om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 2. YourPlannerz is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door YourPlannerz in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. Indien de Overeenkomst niet op reguliere wijze eindigt conform het bepaalde in artikel 6, heeft YourPlannerz recht op een naar redelijkheid vast te stellen vergoeding. Bij de bepaling van deze vergoeding wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door YourPlannerz verleende Diensten, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de Overeenkomst is geëindigd. YourPlannerz maakt tevens aanspraak op vergoeding van de nog niet verleende Diensten of zelfs volledige winstderving of schadevergoeding, indien het einde van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever is toe te rekenen en de vergoeding c.q. volledige winstderving of schadevergoeding, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is.
 4. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met beëindiging van de Overeenkomst op grond van dit artikel door YourPlannerz.
 5. Indien YourPlannerz de Overeenkomst op grond van dit artikel beëindigt, zijn alle eventuele vorderingen die YourPlannerz nog op de Opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. YourPlannerz is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop YourPlannerz geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen, ziekte van personeel of de Trainee, rampen, overheidsmaatregelen, oorlog en oorlogsdreiging, storingen in of uitval van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, cyberaanvallen, stroomstoringen, brand, overstroming en technologische beperkingen.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Artikel 8, lid 3 en verder zijn van overeenkomstige toepassing op ontbinding van de Overeenkomst als gevolg van overmacht.

ARTIKEL 10. | PRIJS EN BETALINGEN

 1. Partijen komen het toepasselijke uurtarief uitdrukkelijk en Schriftelijk overeen. Tenzij uitdrukkelijk anders door YourPlannerz aangegeven, is dit uurtarief exclusief btw.
 2. De daadwerkelijk gewerkte uren worden wekelijks op basis van nacalculatie aan de Opdrachtgever doorberekend, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk een andere betaalfrequentie is overeengekomen. Behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever, is de administratie van YourPlannerz bepalend voor de vaststelling van de gewerkte uren.
 3. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen 30 dagen na factuurdatum, op de voor het overige op de factuur vermelde betaalinstructies.
 4. Betalingen dienen te geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening.
 5. YourPlannerz is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail beschikbaar te stellen.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 11. | OVERIGE BEPALINGEN OMTRENT AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing naast het bepaalde in artikel 7 omtrent Traineeships.
 2. YourPlannerz verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Behoudens voor zover uit de aard en/of strekking van de betreffende verbintenis dwingend een resultaatverplichting voortvloeit, verbindt YourPlannerz zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; YourPlannerz kan in die gevallen nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de Opdrachtgever met het aangaan van de Overeenkomst voor ogen stonden.
 3. YourPlannerz is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. YourPlannerz is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van stagnatie in de dienstverlening van de Opdrachtgever. YourPlannerz kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van YourPlannerz in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van YourPlannerz aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan YourPlannerz toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. De aansprakelijkheid van YourPlannerz is beperkt tot het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten. Indien zodanig herstel niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van YourPlannerz beperkt tot de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van YourPlannerz betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van YourPlannerz nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat uit hoofde van de door YourPlannerz afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van YourPlannerz dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart YourPlannerz van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan YourPlannerz toerekenbaar is. Indien YourPlannerz uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden YourPlannerz zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is YourPlannerz, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van YourPlannerz en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12. | GEHEIMHOUDING

 1. YourPlannerz zal alle vertrouwelijke informatie, zoals vertrouwelijke bedrijfsgegevens en gegevensbestanden van de Opdrachtgever en overige bij de uitvoering van de Overeenkomst YourPlannerz ter kennis gekomen vertrouwelijke gegevens, zorgvuldig bewaren en geheimhouden, voor zover een bevoegdheid tot het tegendeel niet dwingend uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit. De Opdrachtgever, zijn personeel en eventueel door hem ingeschakelde derden zijn tevens gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie direct of indirect afkomstig van YourPlannerz.
 2. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door Partijen is medegedeeld dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 4. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien een der Partijen krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak wordt verplicht tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden. In dat geval komt de andere Partij nimmer het recht toe op ontbinding van de Overeenkomst dan wel op vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade.
 5. YourPlannerz is gerechtigd de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over (de organisatie van) de Opdrachtgever, dan wel personen van de bij Dienstverlening betrokkenen, ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 13. | RELATIEBEDING

 1. Het bepaalde in de volgende leden van dit artikel vindt geen toepassing in geval de Trainee, naar aanleiding van een reeds op reguliere wijze geëindigd Traineeship, met de Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan dan wel op basis van een andersoortige overeenkomst rechtstreeks met de Opdrachtgever heeft gecontracteerd ter zake het vervullen van de functie als onderwijsplanner door de Trainee.
 2. Het is de Opdrachtgever, zonder voorafgaande Schriftelijke instemming van YourPlannerz, niet toegestaan om binnen 12 maanden nadat een Trainee door YourPlannerz is voorgesteld aan, aangeboden bij of in contact is gebracht met de Opdrachtgever, deze Trainee in dienst te nemen, dan wel anderszins direct of indirect via een andere partij dan YourPlannerz voor zich laten werken, tenzij de Opdrachtgever een redelijke vergoeding aan YourPlannerz heeft betaald in verband met de terbeschikkingstelling, werving en/of opleiding van de Trainee. De termijn van 12 maanden vangt aan op het moment dat tussen YourPlannerz of Trainee enerzijds en Opdrachtgever anderzijds, voor het laatst contact is geweest in het kader van een Traineeship.
 3. Voorts is het de Opdrachtgever niet toegestaan om gegevens van een door YourPlannerz voorgestelde Trainee zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van YourPlannerz aan een derde (waaronder mede begrepen enige aan de Opdrachtgever gelieerde organisaties) bekend te maken, tenzij de Opdrachtgever een redelijke vergoeding aan YourPlannerz heeft betaald in verband met de terbeschikkingstelling, werving en/of opleiding van de Trainee.
 4. Onder een redelijke vergoeding als in de vorige leden bedoeld wordt verstaan, een uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen percentage van het bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en overige emolumenten van de Trainee of Trainee, alsmede de eventuele werkelijke opleidingskosten die YourPlannerz in de laatste twee jaar van het dienstverband van de Trainee heeft gemaakt. De vergoeding wordt geacht een redelijke vergoeding te zijn, als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie Trainees door intermediairs.
 5. In geval de Opdrachtgever het bepaalde in de vorige leden van dit artikel overtreedt, is hij aan YourPlannerz een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte € 10.000,- per overtreding of € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zulks ter keuze van YourPlannerz. Betaling van de verschuldigde boetes ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn overige verplichtingen die uit dit artikel voortvloeien. Het bepaalde in dit lid laat voorts het recht van YourPlannerz om vergoeding van de volledige schade te vorderen, onverlet.

ARTIKEL 14. | AFHANDELING VRAGEN

 1. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de inhoud van de Diensten worden binnen vijf werkdagen beantwoord.
 2. Vragen die een langere verwerkingstijd vragen zullen binnen vijf werkdagen beantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een uitvoerig antwoord verwacht kan worden.

ARTIKEL 15. | KLACHTEN

Klachtenprocedure

YourPlannerz vindt het uiterst belangrijk tevreden Opdrachtgevers te houden.

 • Indien door de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Diensten tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de Opdrachtgever verzocht de klacht, voorzien van argumenten, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de Dienst, in te dienen bij de directie van YourPlannerz. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vervalt ter zake elke aansprakelijkheid van YourPlannerz.
 • De ontvangst van de klacht wordt door YourPlannerz binnen één week Schriftelijk bevestigd aan de Opdrachtgever.
 • De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van YourPlannerz.
 • De directie van YourPlannerz zal binnen drie weken na ontvangst, een adequate reactie geven. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, stelt YourPlannerz de Opdrachtgever op de hoogte van het uitstel.
 • Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen Partijen, kan de Opdrachtgever zich wenden tot een onafhankelijke derde welke in onderling overleg op kosten van YourPlannerz wordt gekozen.
 • Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend; eventuele consequenties worden snel afgehandeld.

Algemene uitgangspunten bij klachten

 • YourPlannerz houdt in zijn klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht en zal de klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen.
 • YourPlannerz neemt alleen klachten in behandeling die zijn voorzien van een naam, (e-mail)adres en de datum van de melding.
 • YourPlannerz verstuurt een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de ingediende klacht, evenals van de eventuele maatregelen die YourPlannerz naar aanleiding van de bevindingen heeft ondernomen of zal ondernemen.
 • Klachten worden tot minstens één jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van YourPlannerz wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.