Algemene voorwaarden

Begrippen
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

 • Opdrachtnemer: Yourplannerz.
 • Consultant: de door Yourplannerz aangewezen consultant.
 • Opdrachtgever: de instelling, of de door de instelling tekenbevoegde persoon.
 • Workshop/training/event: door Yourplannerz aangeboden workshops, trainingen en/of events.
 • Werkdagen: er wordt hierbij uitgegaan van een volledige werkweek van 5 werkdagen.
 • Klant: de opdrachtgever en/of de deelnemer aan een training/workshop.

Offertes en opdrachten

 • De offerte is geldig tot de in de offerte genoemde vervaldatum.
 • In de offerte genoemde bedragen zijn geldig tot in de offerte genoemde vervaldatum.
 • Door ondertekening van de offerte gaat u tevens akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Alle bedragen in de offerte zijn excl. BTW tenzij anders vermeld.

Aanvaarding

 • Aanvaarding van de offerte geschiedt door het digitaal ondertekenen van de offerte.
 • Na ondertekening van de offerte geldt een betalingsplicht voor de opdrachtgever.
 • Indien de werkzaamheden zoals genoemd in deze offerte starten, op verzoek van opdrachtgever, voordat het contract door opdrachtgever digitaal ondertekend retour is bij Yourplannerz, dan geldt dit als een mondelinge overeenkomst en wordt het hoogst geldende tarief uit de offerte doorbelast aan u op basis van nacalculatie. Ook dan geldt een betalingsplicht voor de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever gaat een overeenkomst aan met opdrachtnemer. De opdrachtnemer wijst een consultant aan voor de opdracht.
 • Uitgangspunt, maar niet bindend, is dat een en dezelfde consultant de volledige opdracht uitvoert. Het staat opdrachtnemer echter vrij om zonder opgaaf van reden een andere consultant voor de opdracht aan te wijzen. Hierbij is opdrachtnemer verantwoordelijk voor de continuïteit en een goede overdracht van de opdracht.

Rechten en plichten

 • Opdrachtnemer verplicht zich tot het leveren van de in de offerte aangeboden diensten aan de opdrachtgever.
 • Deze overeenkomst betreft een inspanningsverplichting van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.
 • Deze overeenkomt verplicht de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de consultant bij aanvang van de opdracht, of uiterlijk binnen 10 werkdagen na startdatum van de opdracht, beschikt over de juiste informatie en dat de consultant in kan loggen in de voor de opdracht relevante systemen binnen de instelling.

Annulering van de opdracht

 • De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is pas bindend op het moment dat de opdrachtgever de opdracht digitaal ondertekend heeft.
 • Indien de werkzaamheden zoals genoemd in deze offerte starten, op verzoek van opdrachtgever, voordat het contract door opdrachtgever digitaal ondertekend retour is bij Yourplannerz, dan geldt dit als een mondelinge overeenkomst en wordt het hoogst geldende tarief uit de offerte doorbelast aan u op basis van nacalculatie. Ook dan geldt een betalingsplicht voor de opdrachtgever.
 • De opdrachtnemer houdt zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht te schorsen dan wel te annuleren, op het moment dat de betalingen van de opdrachtgever uitblijven, of als de opdrachtgever niet voldoet aan de plichten zoals beschreven onder het kopje Rechten en plichten.
 • Schorsing dan wel annulering van de opdracht door de opdrachtnemer om hierboven genoemde redenen ontslaat de opdrachtgever niet van haar betalingsplicht.

Facturering en betaling

 • Facturering door opdrachtnemer zal geschieden op basis van daadwerkelijk gewerkte uren aan het einde van iedere kalenderweek.
 • De opdrachtgever zal binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur zorgdragen voor betaling.
 • Indien de consultant op verzoek van of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer.

Workshops, trainingen en events

Inschrijven en bedenktijd

 • Inschrijven voor een workshop, training of event geschiedt door de benodigde gegevens hiervoor in te vullen via de website van Yourplannerz.
 • Gedurende 10 werkdagen na inschrijving van één van de trainingen/workshops/events bestaat het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, mits deze termijn niet korter is dan 20 werkdagen voor aanvang van de training/workshop/event; in dat geval geldt de annuleringsregeling zoals vermeldt onder het kopje Annulering workshop, training of event.

Annulering workshop, training of event

Onder annulering van een workshop, training of event verstaat Yourplannerz het opheffen van de inschrijving, niet deelnemen aan één van de workshop/trainings/event-dagen (tenzij inhalen mogelijk is op de betreffende workshop, training of event) of het verplaatsen van het startmoment van de workshop, training of event, door de deelnemer of de instelling waar hij of zij werkzaam is.

Yourplannerz hanteert de volgende annuleringsregeling:

 • Tot 20 werkdagen vóór aanvang van de eerste workshop/trainings/event-dag kun je zonder kosten schriftelijk (per e-mail aan info@yourplannerz.nl) annuleren.
 • Bij annulering gelijk aan of korter dan 20 werkdagen voor aanvang van de workshop/trainings/event-dag wordt 50% van de trainingsprijs in rekening gebracht.
 • Bij annulering gelijk aan of korter dan 10 werkdagen voor aanvang van de eerste workshop/trainings/event-dag wordt 100% van de trainingsprijs in rekening gebracht.
 • Bij het niet komen opdagen tijdens een training/workshop/event (no-show) wordt 100% van de prijs in rekening gebracht.

Deze annuleringsregeling vervalt wanneer de instelling ervoor zorgt dat een andere medewerker aan de workshop, training of event deelneemt. Als onverhoopt vanuit Yourplannerz een workshop, training of event niet kan plaatsvinden, worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht en wordt er gezocht naar een passend alternatief.

Inhalen gemiste workshop/trainings/event-dag

Mocht er tijdens een workshop/trainings/event onverhoopt een dag gemist worden (niet zijnde de eerste workshop/trainings/event-dag), kan er contact worden opgenomen met Yourplannerz voor een passend alternatief. Deze kan alleen binnen zes maanden worden ingehaald.

Facturering en betaling

 • De totale trainings-, workshop of eventkosten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

Afhandeling vragen

 • Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de inhoud van de opdracht/training/ workshop/event worden binnen 5 werkdagen beantwoord.
 • Vragen die een langere verwerkingstijd vragen zullen binnen 5 werkdagen beantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een uitvoerig antwoord verwacht kan worden.

Privacy

 • Yourplannerz respecteert de privacy van alle deelnemers en opdrachtgevers en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die wordt verschaft strikt vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Bij een aanmelding voor een van onze diensten vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om de betreffende dienst uit te kunnen voeren.
 • Yourplannerz garandeert dat (persoonlijke) informatie die wordt verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden wordt verstrekt.
 • Alle data en gegevens waarmee onze consultants werken tijdens de opdrachten worden strikt vertrouwelijk en enkel en alleen voor de betreffende opdracht gebruikt.
 • Yourplannerz zal op geen enkele wijze (persoonlijke) gegevens verstrekken aan derden of andere partijen. Mocht het voor de uitvoering van een opdracht toch noodzakelijk zijn, dan zal hiervoor vooraf (schriftelijk) toestemming gevraagd worden aan de opdrachtgever.

Klachten

Klachtenprocedure

Yourplannerz vindt het uiterst belangrijk tevreden klanten te houden.

 • Indien door de klant bij de uitvoering van de opdracht/ training/workshop tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de klant verzocht de klacht, voorzien van argumenten, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opdracht/ training/workshop, in te dienen bij de directie van Yourplannerz
 • De ontvangst van de klacht wordt door Yourplannerz binnen één week schriftelijk bevestigd aan de indiener.
 • De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van Yourplannerz.
 • De directie van Yourplannerz zal binnen drie weken na ontvangst, een adequate reactie geven. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen stellen we u op de hoogte van het uitstel.
 • Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen de klant en Yourplannerz, kan de klant zich wenden tot een onafhankelijke derde partij aangewezen door YourPlannerz, Pinkse bv.  
 • Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend; eventuele consequenties worden snel afgehandeld.

Algemene uitgangspunten bij klachten

 • Yourplannerz houdt in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht en zal de klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen.
 • Yourplannerz neemt alleen klachten in behandeling die zijn voorzien van een naam, (email)adres en de datum van de melding.
 • Yourplannerz verstuurt een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de ingediende klacht, evenals van de eventuele maatregelen die Yourplannerz naar aanleiding van de bevindingen heeft ondernomen of zal ondernemen.
 • Klachten worden tot minstens 1 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Intellectuele eigendomsrechten

 • De intellectuele eigendomsrechten op door Yourplannerz geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij Yourplannerz.
 • Gebruik van studiemateriaal anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Contactgegevens 

Voor vragen over deze algemene voorwaarden kan er contact worden opgenomen met

Yourplannerz B.V.
Het Eeftink 11-31
7541WH Enschede
info@yourplannerz.nl